Поверителност

НачалоПоверителност
  1. Събиране на информация и политика

1.1. Защитата на личните данни на ползвателите на сайта www.gradstroi.com  е важна за нас. Информацията, която събира „ГРАДСТРОЙ” ЕООД помага на дружеството да отговори в по-добра степен на индивидуалните потребности на Клиента. В случай че желаете да отправите запитване е необходимо да попълните контактната форма, съдържаща данни за: име, електронна поща, тема, запитване. От друга страна винаги можете да посещавате интернет страницата ни анонимно.

      2.Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

2.1. В случай че Клиентът предостави данни на „ГРАДСТРОЙ” ЕООД, изпрати кореспонденция, електронна поща или друга информация, свързана с услугата, предоставяна от „ГРАДСТРОЙ” ЕООД, то дружеството ще използва тези данни само и единствено да отговори на запитването на клиента и запазва предоставените данни само и единствено с цел проследяване и оценяване качеството на услугата, предотвратяване на евентуални нарушения, подобряване качеството на предоставените услуги.

Уебсайтът на „ГРАДСТРОЙ” ЕООД съхранява електронна поща и кореспонденция единствено и само относно услугата, предоставяна на Клиента.

  1. Разкриване на информация

3.1. „ГРАДСТРОЙ” ЕООД декларира, че по никакъв начин няма да предоставя или разкрива каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на нормативно закрепените си задължения. „ГРАДСТРОЙ” ЕООД може да предоставя лични данни на Клиента само и единствено на тези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на „ГРАДСТРОЙ” ЕООД.

                   ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ВЪВЕДЕНИЕ
В своята дейност „Градстрой“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 20, ЕИК 200006521, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
При обработването на лични данни „Градстрой“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, в това число Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, както и Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) (GDPR).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „Градстрой“ ЕООД не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме вашите данни на трети лица, то това са наши подизпълнители, които обработват информацията от наше име, като спазват нашите инструкции и прилагат нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ      

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирането или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данни относно сексуалния живот и сексуалната ориентация на физическото лице са специална категория лични данни.  „Градстрой“ ЕООД  не обработва такава информация за Вас.

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Градстрой“ ЕООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изготвяне на предложения за сключване на договори, предоставяне на информация и разяснения по отправени от вас запитвания.  Данните служат единствено за управление на Вашите заявки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, свързани с подобряване качеството на предлаганите от нас услуги, както и маркетинг дейности.

По-долу сме посочили видовете лична информация, която събираме, както и начините по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, можете да намерите, когато сключвате конкретен договор за строително-ремонтна дейност ни предоставяте информация за Вас.

 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– при сключване на договор – имената Ви, електронния Ви адрес, адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес на строителния обект, адрес за кореспонденция, информация, свързана с плащания по договора;

– за издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес за доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, дата и сума на плащането;

– за рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, описание на извършените работи /СМР/ с недостатъци, пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатите дейности;

– когато споделяте информация за извършваните строителни дейности със своето семейство и приятели, препоръчвате вече извършени от нас строителни и ремотни работи, „Градстрой“ ЕООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора, като имената, пощенските им адреси, еmail адресите и телефонните им номера.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни в „Градстрой“ ЕООД, са:

-данни за целите на изпълнение на направена поръчка за СМР на основание сключен договор;

-данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

-фактуриране и осчетоводяване на извършените работи на основание законовото ни задължение за това;

-данни за Вас (идентификация) на основание Вашето дадено съгласие;

-маркетинг дейности на „Градстрой“ ЕООД на основание дадено съгласие; Използваме лична информация, защото тя ни помага за подобряване качеството на предлаганите от нас услуги, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно поръчките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики. Възможно е да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни, проучвания за усъвършенстване на услугите.

-установяване на аномалии, рекламации, свързани с извършвани от „Градстрой“ ЕООД дейности, на основание легитимен интерес;

-въпроси, отправени към нас, свързани с извършвани от нас дейности/работи, на основание съгласието Ви.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В определени случаи „Градстрой“ ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас, доставят ни строителни материали и/или техника или извършват съпътстващи/спомагащи дейности. Личните Ви данни ще бъдат споделяни само с цел предоставяне или усъвършенстване на услугите и рекламата ни; те няма да бъдат споделяни с трети страни за техни маркетингови цели.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на трети лица за целите на статистиката.

За всички случаи, в които „Градстрой“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, сме разработили процедури и правила, с които да гарантираме, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, поради съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка на държавни или общински институции – „Градстрой“ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други обществено значими цели, такова разкриване е необходимо.

 

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Като правило „Градстрой“ ЕООД не разкрива данните Ви пред трети държави или международни организации. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между „Градстрой“ ЕООД и дружество, действащо като подизпълнител. В тези случаи „Градстрой“ ЕООД гарантира, че този трансфер ще бъде извършен при пълно спазване на законовите изисквания за това, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително, но не само, сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, ние ще проверим тяхната сертификация съгласно Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Градстрой“ ЕООД предприема предпазни мерки, включително административни, технически и физически мерки, за защита на обработваните лични данни от загуба, кражба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички лични данни са достъпни само за онези работници и служители, които боравят с тях в изпълнение на своите служебни задължения, при спазване на принципа „Необходимост да знае“. Всички служители в „Градстрой“ ЕООД са отговорни за опазване поверителността на личните данни, като спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата им.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„Градстрой“ ЕООД ще съхранява личните Ви данни само за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика, освен ако по закон е необходимо да бъдат съхранени за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

В случай, че сте предоставили вашите лични данни на „Градстрой“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности:

-да проверите точността, пълнотата и актуалността на предоставените данни за контакт;

-право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Градстрой“ ЕООД;

– право да искате личните ви данни да бъдат коригирани, заличени или блокирани;

-право да ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

–  право да възразите срещу обработването на личните ви данни, когато имате законови основания за това;

– право да откажете обработване на личните ви данни  за маркетингови цели;

-право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че вашите права са нарушени.

„Градстрой“ ЕООД може да откаже да обработва заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон не се изисква достъп. Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се или неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

ДЕЦА

„Градстрой“ ЕООД не събира и не обработва данни за деца на възраст под 14 (четиринадесет) години. В случай, че установим, че сме събрали информация за дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхно настойничество са предоставили на „Градстрой“ ЕООД данни, нека се свържат незабавно с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме нашата Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата Политика, ще публикуваме съобщение за това, както и актуализираната  ни Политика за защита на личните данни.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

В случай, че желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата Политика или защитата на лични данни в „Градстрой“ ЕООД, може да се свържете с нас по следните начини:

на имейл адрес:  gradstroi@abv.bg

по пощата: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 20, ет.4, за Отговорника по защита на данните